ME SINCE 1988

Ebook

ebook góc toán
Tháng Sáu 24, 2023
Ebook Góc Toán

Ebook góc toán này hướng dẫn về các hoạt động giáo dục cho trẻ em liên quan đến việc tạo chuỗi hạt màu và làm quen với số và chữ số. Nó bao gồm các hoạt động như tạo chuỗi hạt từ 1 đến 9, sắp xếp thẻ số và chuỗi hạt màu, sử dụng...

Xem thêm
Tháng Năm 30, 2023
Ebook Gốc Văn Hóa

Ebook gốc vân hóa cung cấp cho ba mẹ những hoạt động thú vị và hữu ích để giúp con hiểu về lịch sử, nhu cầu của con người và cách đọc đồng hồ. Tài liệu bao gồm các hoạt động như vẽ đồng hồ, tìm hiểu về mốc thời gian trong cuộc sống con người, phân biệt các chữ số trên đồng hồ, và kể chuyện về các hoạt động trong một ngày của trẻ.

Xem thêm