ME SINCE 1988

Ebook

ebook góc toán
Tháng Sáu 24, 2023
Ebook Góc Toán

Ebook góc toán này hướng dẫn về các hoạt động giáo dục cho trẻ em liên quan đến việc tạo chuỗi hạt màu và làm quen với số và chữ số. Nó bao gồm các hoạt động như tạo chuỗi hạt từ 1 đến 9, sắp xếp thẻ số và chuỗi hạt màu, sử dụng...

Xem thêm