ebook góc toán Ebook góc toán này hướng dẫn về các hoạt động giáo dục cho trẻ em liên quan đến việc tạo chuỗi hạt màu và làm quen với số và chữ số. Nó bao gồm các hoạt động như tạo chuỗi hạt từ 1 đến 9, sắp xếp thẻ số và chuỗi hạt màu, sử dụng bút màu và thẻ số để tạo các mẫu số, và nhiều hoạt động khác. Tài liệu cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách tiến hành các hoạt động và cung cấp danh sách các vật dụng cần chuẩn bị. Nó được thiết kế để giúp trẻ em phát triển kỹ năng số học và tư duy logic thông qua các hoạt động thú vị và tương tác.

    ĐĂMG KÝ NHẬN TÀI LIỆU MIỄN PHÍ

    Vui lòng điền đầy đủ thông tin.