Montessori = Phát triển cảm xúc và trí tuệ

Nhấn mạnh việc dạy cách ứng xử và tôn trọng quyền tự do, khác biệt, cá nhân của mỗi đứa trẻ.

 

Zalo comment