Hộp lục giác nhỏ

Vocabulary

 • Equilateral triangle
 • Isosceles triangle
 • A trapezoid is made up of three equilateral triangles
 • A hexagon is made up of six
 • Equilateral triangles
 • The red rhombus is one-third of the gray hexagon
 • The yellow equilateral triangle is
 • One-hall of the red hexagon.

Mục tiêu

 • Giúp trẻ khám phá làm thế nào các hình tam giác đều có thể ghép lại để tạo thành các hình học khác nhau.
 • Giúp phát triển thị giác và luyện tập cảm giác về hình học.
 • Chuẩn bị nền tảng cho việc học hình học phẳng sau này.