Vocabulary

  • Wooden blocks (cube and prisms)
  • Six sides

Mục tiêu

  • Trong chương trình học từ 3 – 6 tuổi, trẻ sử dụng học cụ cho góc phát triển cảm quan để học về hình khối, màu sắc, tư duy lắp ghép và giải quyết vấn đề.
  • Trong chương trình học tiểu học, trẻ sử dụng học cụ trong góc toán và là một học cụ để giải thích cho trẻ hiểu về nhị thức (a+b)^3.