• Đây là học cụ quan trọng để giới thiệu cho trẻ về hệ thập phân.
  • Thông qua bộ học cụ trẻ hiểu được các khái niệm: 1 đơn vị, 1 chục, 1 trăm, 1 ngàn. 
  • Trẻ hiểu được: 
  • 10 đơn vị = 1 chục 
  • 10 chục = 1 trăm
  • 10 trăm = 1 ngàn
Bộ hạt vàng

Bằng cách trực quan, trẻ dễ dàng thấy được:

1 đơn vị = 1 hạt

10 hạt = 1 thanh có 10 hạt

10 thanh = 1 thẻ có 100 hạt

10 thẻ = 1 khối có 1000 hạt.

Bộ hạt vàng