Hộp phân biệt trọng lượng

Vocabulary

  • Heavy, heavier, heaviest
  • Light, lighter, lightest

Mục tiêu

  • Giúp trẻ phát triển xúc giác thông qua việc phân biệt các thẻ gỗ có trọng lượng khác nhau.
  • Hiểu được mối quan hệ giữa màu sắc khác nhau có thể có trọng lượng khác nhau.
  • Trẻ phát triển hơn phần xúc giác khi tìm và ghép các cặp chất liệu lại với nhau.
  • Phát triển vận động phối hợp giữa tay và sự tập trung.