Golden bead material

Bộ hạt vàng, thanh 10, thẻ vuông 100, khối lập phương 1000. 

Large and small number cards

Bộ thẻ số lớn và nhỏ.