Stamp Game – Hộp trò chơi con tem
  • Dùng để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia từ 1 – 4 chữ số. 
  • Thông qua việc phân loại và đặt phép tính, trẻ hiểu hơn về hệ thập phân, cách tính các bài toán quy đổi, phát triển tư duy và hiểu rõ hơn về bản chất của các phép tính cơ bản.