Tủ hình học

*Số lượng từ vựng tuỳ theo khả năng, năng lực của trẻ, giáo viên ưu tiên cung cấp các từ vựng thông dụng, phổ biến…

Vocabulary

 • Circle
 • Rectangle
 • Triangles: equilateral, right isosceles, obtuse isosceles, acute isosceles, right scalene, and obtuse scalene
 • Polygons: pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, and decagon
 • Curvilinear figures: ellipse, oval, curvilinear triangle, and quatrefoil
 • Quadrilaterals: rhombus, parallelogram, isosceles trapezoid, and right trapezoid

Mục tiêu

 • Đây là hoạt động giúp trẻ phân biệt được 03 dạng hình học cơ bản: hình tròn, hình vuông, hình tam giác.
 • Giúp trẻ phát triển ngón gắp, chuẩn bị nền tảng cho kỹ năng viết và cảm nhận được nét cong, nét thẳng tương tự như các nét trong bộ chữ cái alphabet.
 • Giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, kỹ năng tập trung và phát triển tính tự lập.
 • Thông qua bài học, trẻ còn phát triển thêm vốn từ vựng thông qua các thẻ hình học để giúp con mở rộng thêm kiến thức.
 • Trong độ tuổi 3 – 6 tuổi, trẻ chủ yếu trải nghiệm nhằm phát triển cảm quan, giác quan về mặt hình học, lớn lên khi vào tiểu học, học sinh sẽ tiếp tục sử dụng bộ học cụ này để khám phá và nâng cao hơn yêu cầu trong phần toán học.