Thẻ số lớn và nhỏ
  • Giúp trẻ nhận biết được các ký hiệu số tương ứng với từng hàng trong hệ thập phân.
  • Đồng thời, trong quá trình làm việc với học cụ, trẻ nhận thấy rằng khi đếm vượt quá chín thì sẽ chuyển qua hàng lớn hơn.
  • Trong trường hợp nâng cao hơn, trẻ có thể nhận biết được vai trò của số 0 trong hệ thập phân.