Hộp lục giác

Vocabulary 

  • Building a hexagon
  • Building an equilateral triangle
  • Building a rhombus
  • Building a parallelogram

Mục tiêu

  • Trẻ sử dụng bộ học cụ này, để ghép các tam giác tù lại thành hình: tam giác đều, hình lục giác, hình thoi, hình bình hành.
  • Giúp phát triển thị giác và luyện tập cảm giác về hình học.
  • Chuẩn bị nền tảng cho việc học hình học phẳng sau này.