Gậy số
  • Giới thiệu cho trẻ biết được khái niệm về số và lượng của số như cách gọi tên, đếm số và sắp theo thứ tự từ 1 đến 10. 
  • Chiều dài của từng thanh gỗ được thiết kế xen kẽ màu sắc đỏ và xanh, mỗi màu là một đơn vị, thanh liền kề sau luôn dài hơn thanh liền kề trước một đơn vị. Điều này, giúp trẻ dễ dàng phân biệt được số lượng tăng dần một cách cụ thể bằng thị giác. Qua đó, giúp trẻ hình dung được sự khác biệt giữa lượng 1 và 7 hoặc 2 và 6 khác nhau như thế nào. 
  • Đây là học cụ đầu tiên trẻ nên được giới thiệu khi học toán theo Phương pháp Montessori.