Hộp chữ nhật B

Vocabulary 

  • Building a square and parallelogram
  • Building a rectangle and parallelograms
  • Building a rhombus and trapezoid

Mục tiêu

  • Giúp trẻ trải nghiệm làm thế nào mà những hình tam giác có thể được ghép lại để tạo thành những hình tứ giác.
  • Giúp phát triển thị giác và luyện tập cảm giác về hình học.
  • Chuẩn bị nền tảng cho làm việc với hình học phẳng sau này.