Thẻ số nhám
  • Là học cụ được giới thiệu ngay sau khi trẻ học về gậy số. 
  • Giúp trẻ phát triển cảm quan về các ký hiệu số từ 0-9 và nhận biết được ký hiệu đại diện cho số lượng của mỗi số. 
  • Ví dụ: số lượng một được ký hiệu là 1; số lượng hai được ký hiệu là 2…