Hộp 45 que tính
  • Là học cụ giúp trẻ hiểu được khái niệm số và lượng của số một cách trực quan. Trẻ sẽ đếm số lượng que tính và đặt vào vị trí có ký hiệu số tương ứng. 
  • Bên cạnh đó, bộ học cụ còn mục đích khác là giới thiệu số 0 nghĩa là “không có gì”.