Bảng nhám

Vocabulary 

  • Rough, rougher, roughest
  • Smooth, smoother, smoothest

Mục tiêu

  • Giúp trẻ phát triển xúc giác thông qua việc trải nghiệm , so sánh, cảm nhận về nhám, mượt (thô, mịn).
  • Trẻ phát triển hơn phần xúc giác khi tìm và ghép các cặp thẻ lại với nhau.
  • Phát triển vận động phối hợp giữa tay, cánh tay và chuẩn bị cho kỹ năng viết và kiểm soát lực.