Hộp tam giác

Vocabulary

Using the gray equilateral triangle:

  • Base
  • Sides
  • Vertex
  • Angles.

Mục tiêu

  • Khi làm việc với bộ học cụ này, trẻ phát triển sự hiểu biết của mình về các góc và cạnh của tam giác và xác định cách các hình tam giác này ghép lại với nhau.
  • Giúp trẻ khám phá làm thế nào một hình tam giác đều có thể chia ra thành nhiều hình tam giác khác nhau.
  • Giúp trẻ phát triển thị giác và luyện tập cảm giác về hình học.
  • Chuẩn bị nền tảng cho việc học hình học phẳng và phân số ở bậc tiểu học: 1; 1/2; 1/3; 1/4.